درىغ روح ادمي وا فرسوده مي كند

درىغ روح ادمي وا فرسوده مي كند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،