بوسه بر وجودم میزنی

بوسه بر وجودم میزنی
بوسه بر احساساتم میزنی ، بوسه به نفس هایم میزنی و من می خواهم بوسه تو را جواب بدهم ، قدرت دیدار رودر روی تو را ندارم ، تو را حس می کنم ، تو را بو می کنم ، تو را نفس می کشم .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،