پاييز است ؟

پاييز است ؟
زمستان است ؟
بهار يا تابستان ؟
هوا اندكي سرد شده است
فكر كنم وقت رفتن ب خانه شده باشد
ب ساعتم نگاه مي كنم
اين همان ساعتيست ك براي تو و هزاران نفر ديگري ك در انتظارشان بودم ب او نگاه مي كردم
حال فقط براي رفتن ب خانه
حال فقط براي فرار از يك تنهايي ب يك تنهايي ديگر

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،