هیچم از دنیا ، پر از انسانیتم آرزوست .

هدف از هیچ شدن شبیه انسان یا همان عیسی مسیح شدن پسر یگانه یهوه شدن است و پیام هیچ شدن
به نام خدا ، برای خدا و خلقش و من خود نیز جزیی از این خلقم .
هیچم از دنیا ، پر از انسانیتم آرزوست .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،