این است آخر بودن

زندگی کردن ، عشق ورزیدن و‌یا بودن در من‌مرده است .
این است آخر بودن

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،