ای انسان نما

ای انسان نما ، از من دین و‌ایمانم را نپرس ، چرا‌که تو می خواهی حتما آن را یکی کنی با عقیده ات ، ولی من یک هیچ بی دین و‌ایمانم که تنها یهوه خدای‌یگانه را قبول دارم و برای الگوی خدا شناسی و انسان شناسی ام عیسی‌مسیح پسر یهوه را الگوی خودم قرار داده ام ، انسان آخری که خالی از شهوت به دنیا آمد و در انتها خالی از گناه مرد .
دین و‌ایمان من در خلاصه می شود در ،
به نام خدا ، برای خدا و‌خلقش و‌من‌خود نیز جزیی از آن خلقم ،
هیچم از دنیا پر از وجود خدا گونه ام آرزوست .
این تمامِ ناتمام من است .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،