متعصب

در جستجوی خدایی از هیچ
هیچ جوی فقیر و متعصب

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،