فكر تو مرا زنجير كرده است

فكر تو مرا زنجير كرده است

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،