سيگار ها تمام شد

سيگار ها تمام شد
چاي سرد و بدون مزه شد
باران هم تنهايي رقصاند خودش را و رفت
پاييز هم ب همين روال پيش برود ب همين زودي ها تمام مي شود
چه باتو چ بي تو

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،