دنیای آدم بزرگا

نه دنیای آدم بزرگا قشنگه
نه دنیای خارج از کشور

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،